Proutidekorace.cz - Dekorace z proutí
 Hodnocení
5/5
 Doporučte nás
  • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:
QR code

Obchodní podmínky

  • Pridané: 16.11.2016   |   40 čítaní / zobrazení   |   14 min čítania

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO E-SHOP Proutidekorace.cz


Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele, zejména
práva a povinnosti vzniklé z Kupní smlouvy, se řídí těmito
obchodními podmínkami (dále jen "Obchodní podmínky").
1 Definice
1.1 V těchto Obchodních podmínkách.
1.1.1 "E-shop" znamená počítačový program - internetovou aplikaci, která je
dostupná v síti Internet prostřednictvím internetové adresy
proutidekorace.cz , jejíž hlavní funkcionalitou je zobrazení, výběr a
objednání zboží Uživatelem;
"Kupní smlouva" znamená kupní smlouvu ve smyslu ust. § 2079 a násl.
Občanského zákoníku uzavřenou mezi Provozovatelem, jako prodávajícím,
a Uživatelem, jako kupujícím, prostřednictvím E-shopu;
1.1.2 "Nákupní košík" znamená část E-shopu, která je automaticky generovaná
aktivací příslušných funkcí Uživatelem v rámci jeho jednání v uživatelském
prostředí E-shopu, zejména přidáním nebo odebráním Zboží a/nebo
změnou množství vybraného Zboží;
1.1.3 "Občanský zákoník" znamená zákon číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v
účinném znění;
"Provozovatel" znamená pana Tomáš Karpeta , IČO: 63020891, s místem
podnikání K Vodárně 1225, 73553 Dolní Lutyně, tel.777612590, e-mail t.karpeta@seznam.cz, info@proutidekorace.cz
1.1.4 "Přístupové údaje" znamenají unikátní přihlašovací jméno a k němu
přiřazené heslo vložené Uživatelem do databáze E-shopu při Registraci;
1.1.5 "Registrace" znamená elektronickou registraci Uživatele do databáze Eshopu,
a to vyplněním alespoň povinných registračních údajů v
uživatelském rozhraní E-shopu a Přístupových údajů a jejich následným
uložením do databáze E-shopu;
1.1.6 "Spotřebitel" znamená Uživatele - člověka, který mimo rámec své
podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého
povolání uzavírá Smlouvu s Provozovatelem nebo s ním jinak jedná;
1.1.7 "Uživatel" znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu, která užívá
E-shop;
1.1.8 "Uživatelský účet" znamená část E-shopu, která je každému jednomu
Uživateli zřízena Registrací (tj. je pro každého Uživatele unikátní) a
zpřístupněna po zadání Přístupových údajů;
1.1.9 "Zboží" znamená věc nabízenou Provozovatelem k prodeji Uživateli
prostřednictvím E-shopu a je-li ke Zboží nabízena, tak i licence k užití této
věci;
2/10
2 Informace pro Spotřebitele před uzavřením smlouvy
2.1 Provozovatel uzavírá smlouvy, jejich předmětem je poskytování služeb a
smlouvy, podle nichž je autorsky chráněný digitální obsah dodáván na
CD/DVD, event. jiném nosiči.
2.2 Ohledně ceny Zboží a nákladů na dopravu a dalších poplatků platí, že:
V případě licenčních smluv uzavíraných na dobu neurčitou, je cena licence
sjednána za celou dobu poskytování licence, není-li uvedeno jinak.
Ceny poskytovaného zboží, poskytovaných služeb a licenčního obsahu jsou
na webu uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků
stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší
podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady. Součástí
dohodnuté ceny nejsou žádné platby, poplatky nebo jiné odměny, které
musí Uživatel vynaložit na služby poskytnuté třetími stranami v souvislosti
se zaplacením dohodnuté ceny; takové náklady hradí výlučně Uživatel.
V případě odstoupení od smlouvy nese Spotřebitel náklady spojené s
navrácením Zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím
prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení Zboží, jestliže toto
zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
2.3 V případě, že předmětem smlouvy bude dodání digitálního obsahu, který
nebude dodán na hmotném nosiči, dává Spotřebitel výslovný souhlas s tím,
aby tento obsah byl dodán před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od
smlouvy.
2.4 Pro odstoupení od smlouvy platí, že:
2.4.1 Spotřebitel má podle ustanovení § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku
právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí
Zboží. V případě, že předmětem Kupní smlouvy je několik druhů Zboží
nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední
dodávky Zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Provozovateli (jako
prodávajícímu) odesláno ve lhůtě uvedené v tomto odstavci. Odstoupit od kupní smlouvy může Spotřebitel písemně, telefonicky, e-mailem, SMS nebo pomocí Formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy.
2.4.2 Odstoupení od smlouvy zašlete na svůj náklad Provozovateli na adresu: K Vodárně 1225, 73553 Dolní Lutyně./ e-mail info@proutidekorace.cz, tel. 777 612 590/.
2.4.3 Spotřebitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode
dne, kdy došlo k odstoupení od dané Kupní smlouvy, zaslat zpět
Provozovateli nebo je předat na adrese provozovny nebo sídla
Provozovatele. Lhůta se považuje za zachovanou i pokud bude Zboží
odesláno Provozovateli nejpozději poslední den výše uvedené lhůty.
2.4.4 Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
o poskytování služeb, které Provozovatel splnil s předchozím výslovným
souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
3/10
o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu,
tj. digitálního obsahu na hmotném nosiči, pokud porušil jeho původní obal;
o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl
dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím
lhůty pro odstoupení od smlouvy;
2.4.5 Spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě
odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž
plnění již začalo.
2.4.6 Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, je povinen sdělit písemně číslo
svého bankovního účtu pro vrácení kupní ceny za Zboží, která může být
ponížena, jsou-li pro to naplněny zákonné důvody.
2.4.7 Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy ohledně Zboží, které vrátí
Provozovateli poškozené a/nebo opotřebované, zejména pokud jsou
odstraněna originální označení Zboží (tj. cedulky, nálepky apod.), je
Spotřebitel povinen Provozovateli nahradit náklady na uvedení Zboží do
původního stavu.
2.4.8 Formulář pro odstoupení od Kupní Smlouvy tvoří přílohu č. 1 těchto
Obchodních podmínek.
2.5 Spotřebitel odpovídá Provozovateli za snížení hodnoty Zboží v důsledku
nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení
se s povahou a vlastnostmi daného Zboží, včetně jeho funkčnosti.
2.6 Provozovatel využívá možnosti mimosoudního vyřizování stížností
spotřebitelů. V případě stížnosti se mohou Spotřebitelé bezplatně obrátit
na příslušného pracovníka Provozovatele prostřednictvím emailové adresy
info@proutidekorace.cz. Lze se obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního
dozoru. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti
spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními
předpisy.
3 Proces uzavření Smlouvy
3.1 Provozovatel prostřednictvím E-shopu nabízí Uživatelům uzavření Kupní
smlouvy. Nabídkou na uzavření Kupní smlouvy ze strany Provozovatele je
zobrazení tlačítka s označením " Objednat a zaplatit " v uživatelském
rozhraní E-shopu.
3.2 Za bezvýhradné přijetí nabídky Provozovatele na uzavření Kupní smlouvy
podle odst. 3.1 těchto Obchodní podmínek ze strany Uživatele se považuje
kliknutí na dané tlačítko s označením " Potvrzení objednávky ".
3.3 Bezvýhradný přijetím nabídky podle odst. 3.2 těchto Obchodních podmínek
je uzavřena Kupní smlouva.
3.4 Smlouva je uzavřena momentem, kdy elektronická informace o kliknutí na
tlačítko ve smyslu odst. 3.2 Uživatelem dojde prostřednictvím sítě Internet
na server, kde je nainstalován E-shop.
4/10
3.5 Uživatel se zavazuje do příslušných textových polí v uživatelském prostředí
E-shopu vyplnit pravdivé a úplné údaje, zejména pravdivě svou emailovou
adresu, identifikační údaje a případně dodací adresu. Uživatel bere na
vědomí, že Provozovatel bude jím zadané údaje důvodně považovat za
správné a úplné a není oprávněn zadané údaje kontrolovat.
3.6 Provozovatel zašle Uživateli e-mailovou zprávu o uzavření Kupní smlouvy,
a to na emailovou adresu zadanou Uživatelem do příslušného pole v
uživatelském prostředí E-shopu.
3.7 Veškeré Zboží prezentované v rámci uživatelského prostředí E-shopu je
pouze informativní a Provozovatel není povinen uzavřít Smlouvu ohledně
tohoto Zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se
nepoužije.
4 Kupní smlouva
4.1 Uzavřením Kupní smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení:
4.1.1 Uživatel kupuje od Provozovatele Zboží, které si uživatel zvolil v
uživatelské prostředí E-shopu vložením do Nákupního košíku, a to v
množství, které si Uživatel zvolil a/nebo nastavil u daného Zboží v
uživatelském prostředí E-shopu a Uživatel se zavazuje zaplatit
Provozovateli za dané zboží cenu, která je uvedena v takového Zboží v
uživatelském prostředí E-shopu.
4.1.2 Provozovatel má právo až do momentu odeslání Zboží Uživateli od Kupní
smlouvy odstoupit, a to z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Za
odstoupení od Kupní smlouvy se považuje i právní jednání Provozovatele
spočívající v oznámení Uživateli, že jím objednané Zboží nemůže dodat.
4.1.3 Provozovatel je oprávněn kdykoliv požádat Uživatele o dodatečné potvrzení
objednávky a do doby, než obdrží od Uživatele potvrzení objednávky, je
oprávněn pozdržet odeslání Zboží Uživateli.
4.1.4 Způsob zabalení Zboží určuje výhradně Provozovatel; ustanovení § 2097
občanského zákoníku se tímto vylučuje.
4.1.5 Uživatel je povinen zaplatit Provozovateli náklady spojené s balením a
doručením daného zboží Uživateli a to ve výši uvedené u dané objednávky
v uživatelském prostředí Portálu.
4.1.6 Uživatel má právo zvolit z možností zobrazených Uživateli v uživatelském
prostředí E-shopu způsob zaplacení kupní cenu za Zboží a případně další
peněžitá plnění Provozovateli.
4.1.7 Pokud některý ze způsobů platby obsahuje informaci o nákladech na
provedení takové platby, je Uživatel povinen nést náklady na provedení
takové platby, které jsou uvedeny u dané platby v uživatelském prostředí
E-shopu.
4.1.8 V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je uživatel povinen
uvést variabilní symbol určený Provozovatelem.
5/10
4.1.9 V případě bezhotovostní platby je povinnost Uživatele zaplatit kupní cenu
splněna momentem připsání příslušné částky na bankovní účet
Provozovatele.
4.1.10 Provozovatel má právo poskytnout Uživateli slevu z ceny Zboží. Slevy z
ceny Zboží lze vzájemně kombinovat, pokud není uvedeno výslovně jinak.
4.1.11 Součástí kupní ceny za Zboží nejsou žádné platby, poplatky nebo jiné
odměny, které musí Uživatel vynaložit na služby poskytnuté třetími
stranami v souvislosti se zaplacením kupní ceny za Zboží; takové náklady
jsou výhradně náklady Uživatele.
4.1.12 Provozovatel si vyhrazuje vlastnické právo ke Zboží, jež je předmětem
Kupní smlouvy až do úplného zaplacení kupní ceny za dané Zboží
Uživatelem.
4.1.13 Provozovatel se zavazuje dodat Zboží Uživateli v přiměřené lhůtě od
uzavření Kupní smlouvy/ nejpozději však do 30 dní/. Veškeré lhůty pro dodání Zboží uvedené v
uživatelském rozhraní E-shopu jsou pouze orientační.
4.1.14 Provozovatel zašle vždy Uživateli daňový doklad - fakturu v elektronické
podobě , a to na emailovou adresu Uživatele zadanou při dané objednávce
do Uživatelského prostředí E-shopu.
4.1.15 Je-li Provozovatelem společně se Zbožím poskytnut Uživateli dar, je
darovací smlouva mezi Uživatelem a Provozovatelem uzavřena s
rozvazovací podmínkou, že dojde-li k zániku Kupní smlouvy (např. pro
odstoupení od Kupní smlouvy), zaniká daná darovací smlouva bez dalšího
od počátku spolu s kupní smlouvou a Uživatel je povinen spolu se zbožím
Provozovateli vrátit i poskytnutý dar.
4.1.16 Provozovatel poskytuje Uživateli na Zboží záruku, je-li záruční doba
uvedena u daného Zboží v uživatelském prostředí E-shopu, a to po dobu
uvedené záruční doby, přičemž takto uvedená záruka platí pouze pro
Spotřebitele.
4.1.17 Právo odstoupit od smlouvy a práva z vadného plnění je Uživatel oprávněn
uplatnit u Provozovatele na adrese jeho sídla nebo provozovny . Za
moment uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Provozovatel
obdržel od Uživatele reklamované Zboží.
4.1.18 Je-li v rámci uživatelského prostředí E-shopu u daného Zboží uvedeno, že je
použité, kupuje Uživatel Zboží v použitém stavu, včetně uvedených vad
takového Zboží.
4.1.19 Nebezpečí ztráty, poškození a/nebo zničení Zboží, které je předmětem
Kupní smlouvy přechází na Uživatele, který je Spotřebitelem, momentem
převzetí daného zboží Uživatelem.
4.1.20 Nebezpečí ztráty, poškození a/nebo zničení Zboží, které je předmětem
Smlouvy přechází na Uživatele, který není Spotřebitelem, momentem
převzetí daného zboží Uživatelem.
6/10
5 Uživatelský účet
5.1 Uživatel má právo zřídit si Registrací Uživatelský účet.
5.2 Uživatel má povinnost zadat před vstupem do Uživatelského účtu
Přístupové údaje.
5.3 Identifikační údaje Uživatele zadané při Registraci se považují za údaje
zadané při objednávce každého Zboží, které Uživatele učiní po přihlášení
se do svého Uživatelského účtu.
5.4 Uživatel nesmí poskytovat třetím osobám Přístupové údaje, ani jakýkoli
jiný přístup do Uživatelského účtu. Uživatel je povinen učinit všechna
přiměřená opatření k jejich utajení. Uživatel v plném rozsahu odpovídá za
neoprávněné užití těchto přístupových údajů nebo Uživatelského účtu a za
škodu takto způsobenou Provozovateli nebo třetím osobám. V případě
ztráty, odcizení nebo jiného narušení práva užití těchto hesel je Uživatel
povinen sdělit tuto skutečnost neprodleně Provozovateli. Provozovatel v
přiměřené lhůtě poskytne Uživateli nové přístupové údaje.
5.5 V případě Registrace Uživatele jsou naplněny podmínky ust. § 1752 odst. 1
Občanského zákoníku a Provozovatel je oprávněn jednostranně měnit tyto
Obchodní podmínky; změnu oznámí Uživateli prostřednictví E-shopu
a/nebo emailovou zprávou na emailovou adresu Uživatele zadanou do
databáze E-shopu. Uživatel má právo změny Obchodních podmínek
odmítnout ve lhůtě 7 dní od prvního přihlášení se do Uživatelského účtu po
oznámení změny Obchodních podmínek (je-li doručování prostřednictvím
E-shopu) nebo od doručení dané emailové zprávy do emailové schránky
Uživatele (je-li doručováno emailovou zprávou) a závazek z tohoto důvodu
vypovědět ve výpovědní době 7 dní , o které smluvní strany shodně
konstatují, že je dostatečná k obstarání obdobných plnění od jiného
dodavatele.
6 Reklamační řád
6.1 Provozovatel odpovídá Spotřebiteli, že je Zboží při převzetí bez vad.
6.2 Obsahuje-li Zboží vady, má Spotřebitel právo požadovat dodání nového
Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, avšak
pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Spotřebitel požadovat jen
výměnu dané součásti; není-li to možné, má právo odstoupit od Kupní
smlouvy.
6.3 Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti má Spotřebitel i v
případě odstranitelné vady, pokud nemůže dané Zboží řádně užívat pro
opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém
případě má Spotřebitel právo od Kupní smlouvy odstoupit.
7/10
6.4 Neodstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na
dodání nového Zboží bez vad, ani na výměnu jeho součásti nebo na opravu
Zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na
přiměřenou slevu i v případě, že mu Provozovatel nemůže dodat nové
Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě,
že Provozovatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání
nápravy Spotřebiteli působilo značné obtíže.
6.5 Právo z vadného plnění Spotřebiteli nenáleží, pokud Spotřebitel před
převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Spotřebitel vadu
sám způsobil.
6.6 Odpovědnost Provozovatele za vady Zboží se nevztahuje na opotřebení
Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u Zboží prodávaného za nižší
kupní cenu na vadu, pro kterou byla nižší kupní cena ujednána, u
použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení,
kterou Zboží mělo při převzetí Spotřebitelem, nebo vyplývá-li to z povahy
Zboží.
6.7 Je-li poskytována na Zboží záruka, Spotřebitel má právo uplatnit
odpovědnost z vadného plnění v záruční době.
6.8 Na žádost Spotřebitele je Provozovatel povinen poskytnout Spotřebiteli
záruční list. Umožňuje-li to povaha Zboží, postačuje namísto záručního
listu vydat Spotřebiteli doklad o zakoupení Zboží obsahující údaje, které
musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a
příjmení, název nebo obchodní firmu, IČO a sídlo Provozovatele.
6.9 V případě, že Spotřebitel využije svého práva na odstranění vad Zboží
opravou u Zboží, u kterého je pro účely záručních oprav určený podnikatel
odlišný od Provozovatele, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě
jako v případě Provozovatele nebo v místě pro Spotřebitele bližším, uplatní
Spotřebitel právo na záruční opravu u tohoto podnikatele.
6.10 Reklamace Zboží, včetně odstranění vad daného Zboží, musí být vyřízena
bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění dané
reklamace, pokud se Provozovatel se Spotřebitelem nedohodnou na delší
lhůtě. Po uplynutí této lhůty má Spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo
o podstatné porušení Smlouvy.
6.11 Běh lhůty pro vyřízení reklamace se staví v případě, že Provozovatel
neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení dané reklamace, a to do
doby, než budou dané podklady dodány.
6.12 Provozovatel nebo jí určený subjekt po řádném vyřízení dané reklamace
vyzve Spotřebitele k převzetí opraveného Zboží.
6.13 Nárok na uplatnění práv z vad Zboží zaniká v případě neodborné montáže
nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném
zacházení s ním, tj. zejména při používání Zboží v podmínkách, které
neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke
Zboží.
8/10
7 Osobní údaje
7.1 Uživatel tímto ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“),
souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů
Uživatelem poskytnutých správci osobních údajů, kterým je Provozovatel.
Uživatel dále souhlasí, aby byly osobní údaje pro správce zpracovány :
správcem;
jakýmkoliv zaměstnancem správce;
7.2 Správce je oprávněn shromažďovat tyto údaje týkající se Uživatele:
jméno a příjmení, popř. firmu
datum narození, identifikační číslo
adresu (fakturační a dodací)
telefonní číslo, e-mailovou adresu, přihlašovací jméno a heslo k
uživatelskému účtu
obchodní transakce Uživatele
7.3 Tento souhlas Uživatele je udělen na dobu neurčitou.
7.4 Provozovatelem, jakožto správcem, je stanovený účel zpracování osobních
údajů:
zasílání obchodních nabídek správce;
marketingové účely;
poskytování osobních údajů třetím osobám;
zařazení osobních údajů do databází;
zpřístupňování osobních údajů třetím osobám;
platebního styku, marketingu a nabízení dalších služeb,
7.5 Uživatel prohlašuje, že jsem si vědom svých práv podle ust. § 12 a § 21
zákona a prohlašuje, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou
poskytovány dobrovolně.
7.6 Provozovatel prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu
nezbytném pro naplnění výše stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v
souladu s účelem k němuž byly shromážděny.
7.7 Provozovatel prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat následujícím
způsobem:
9/10
strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových
programů;
v písemné podobě;
7.8 Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle Uživatele jakožto subjektu
údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních
údajů.

7.9 Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat

8 Cookies
V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o
elektronických komunikacích, v účinném znění, tímto Provozovatel
informuje Uživatele, že zpracovává soubory cookies Uživatele, včetně
trvalých souborů cookies a Uživatel s tímto vyslovuje svůj souhlas
Souhlas podle předchozího odstavce je udělen na dobu 3 měsíců
Provozovatel zpracovává soubory cookies Uživatele k personalizaci obsahu
a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti.
Provozovatel Informace o tom, jak E-shop Uživatel používá, sdílí se svými
partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz
9 Užívání E-shopu
9.1 Provozovatel tímto uděluje Uživateli nevýhradní licenci k užívání E-shopu
způsobem předvídaným těmito Obchodními podmínkami.
9.2 Provozovatel má právo změnit E-shop, tedy jeho technické řešení a/nebo
uživatelské rozhraní.
9.3 Provozovatel má právo omezit nebo přerušit funkčnost E-shopu či přístup k
němu na dobu nezbytně nutnou z důvodů údržby nebo opravy E-shopu
nebo jiného důvodu na straně Provozovatele nebo třetí osoby.
9.4 Uživatel je povinen dodržovat při užívání E-shopu platné a účinné právní
předpisy České republiky a Evropského společenství. Veškeré škody, které
by takto Provozovateli nebo třetím osobám vznikly, je Uživatel povinen
nahradit v plném rozsahu.
9.5 V případě porušení těchto Obchodních podmínek nebo Kupní smlouvy nebo
platných a účinných právních předpisů má Provozovatel právo zrušit
Uživatelský účet.
10 Prohlášení Provozovatele
10.1 Provozovatel prohlašuje, že záznamy údajů v E-shopu, jakožto
elektronickém systému, jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a
posloupně a jsou chráněny proti změnám.
10/10
10.2 Vlivem technické chyby v E-shopu může dojít k zobrazení kupní ceny u
Zboží, jejíž výše hrubě neodpovídá obvyklé ceně za takové Zboží na trhu; v
takovém případě Provozovatel nemá povinnost dodat dané Zboží za
zobrazenou kupní cenu, kontaktuje Uživatele a sdělí mu skutečnou kupní
cenu daného Zboží a Uživatel má právo se rozhodnout, zda Zboží za
skutečnou kupní cenu přijme a pokud se tak nestane, ruší se Kupní
smlouvy od počátku.
10.3 Uživatel bere na vědomí, že fotografie u Zboží v E-shopu mohou být
ilustrativní, nebo mohou působit zkreslujícím dojmem v důsledku jejích
převedení do zobrazení v technickém prostředku Uživatele, proto je
Uživatel povinen se vždy seznámit s celým popisem daného Zboží a v
případě nejasností kontaktovat Provozovatele.
10.4 Kontaktní údaje Provozovatele pro komunikaci s Uživatelem jsou uvedeny v
uživatelském rozhraní E-shopu v sekci Kontakty.
11 Zpětný odběr elektrospotřebičů
11.1 S ohledem na povinnost stanovenou Provozovateli ustanovením § 38
zákona č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tímto Provozovatel informuje
Uživatele, že umožňuje Uživatelů bezplatně odevzdat starý spotřebič k
likvidaci u Provozovatele , a to na adrese K Vodárně 1225 Dolní Lutyně
73553.
12 Rozhodné právo
12.1 Tyto Obchodní podmínky, jakož i Kupní smlouvy, se řídí právním řádem
České republiky, zejména Občanským zákoníkem.
13 Účinnost
13.1 Tyto obchodní podmínky vstupují v účinnost dne 13.11.2016.

 
Súbory cookies používame pre správne fungovanie našej webovej stránky a jej funkcií. Pomocou súborov cookies si tiež napríklad pamätáme váš preferovaný jazyk, zvyšujeme pre vás relevantnosť zobrazovaných reklám, počítame návštevnosť stránok a pamätáme si vaše nastavenia vykonané na stránke.